Ondernemers


Wat levert SODA op

SODA verhaalt de schade die gepaard gaat met een onrechtmatige daad op de dader. Door slimme samenwerking lukt het SODA om met minimale administratie voor het bedrijf een schadevergoeding te innen bij de veroorzaker. Na het innen van de schadevergoeding ontvangt de benadeelde geld op haar rekening. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van de omvang van de schade en de inhouding van SODA.
Naast een financiële vergoeding werkt de aanpak sterk preventief. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat criminaliteit sterk daalt bij bedrijven die deelnemen aan de aanpak. Omdat het aanpakken van criminaliteit voor de ondernemer ook resulteert in schadevergoeding, zal de ondernemer meer gemotiveerd zijn om daders op te sporen.

De kosten

De aanpak van is gratis. Ondernemers betalen niets. Alleen na succesvolle incasso van de aansprakelijkstelling houdt SODA een deel in voor haar bemoeienis. No cure, no pay.

Daarom winkeldieven betalen

Winkeldieven betalen is een inmiddels beproefde civielrechtelijke aanpak. Meer dan 10 jaar is met de aanpak ervaring opgedaan door SODA en Afrekenen met Winkeldieven. Door de samenvoeging van de kennis en ervaring van beide organisaties zijn onder een nieuwe vlag de kwaliteit, effectiviteit en transparantie nog beter gewaarborgd.

Winkeldieven betalen heeft landelijk contacten met vele winkeliersverenigingen, gemeenten, detailhandelsbranches en grootwinkelbedrijven. Bovendien bestaan landelijk met de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie afspraken over deze aanpak.

Stichting DAAD is toezichthouder op de uitvoering van de diensten. DAAD voorziet in een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor wie

SODA werkt momenteel voor winkeliers in de detailhandel, opkopers en verzekeraars. In de toekomst verwachten wij ook met andere bedrijfstakken samen te gaan werken. Heeft u interesse in onze aanpak en valt u niet onder de bestaande bedrijfstakken, neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Winkeliers kunnen zich aanmelden voor deelname door het aanmeldingsformulier in te vullen. Klik hier.

Aankondigingsmaterialen

Signing in uw winkel heeft een groot preventief effect. Nieuwe deelnemers ontvangen een startpakket met signing. Heeft u meer signing nodig in uw winkel? U kunt meer signing bestellen tegen kostprijs. Klik hier.

Waar kan ik de portal vinden voor winkeliers?

 

De aansprakelijkstelling


Werkwijzen

Voor het uitvoeren van de aanpak Winkeldieven Betalen, sluit SODA met de winkelier een overeenkomst af waarmee SODA belast wordt de inning van de schade na winkeldiefstal uit te voeren. De politie levert wekelijks de gegevens van de aangehouden winkeldieven voor zover de diefstal plaatsvond in een winkel die aangesloten is op de aanpak Winkeldieven Betalen.

  • SODA stelt de veroorzaker aansprakelijk voor de schade
  • Na succesvolle incasso keert SODA geld uit aan benadeelde

Winkelverbod

Op verzoek van de winkelier verzorgt SODA ook het winkelverbod. De dader ontvangt in dat geval samen met de aansprakelijkstelling de aanzegging van het winkelverbod. De winkelier ontvangt van het winkelverbod een digitaal afschrift. SODA hanteert standaard een winkelverbod voor de duur van 6 maanden. Minderjarigen ontvangen een winkelverbod van 3 maanden. In overleg met de winkelier kunnen andere termijnen worden afgesproken.

SODA houdt geen administratie bij van winkelverboden.

Wilt u dat SODA het winkelverbod voor u verzorgt? Klik hier om aan te melden.

Minderjarigen

Ook minderjarigen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een onrechtmatige daad.
SODA behandelt enkel aansprakelijkstellingen van daders die op het moment van plegen van 14 jaar of ouder zijn.

HALT-regeling

In samenspraak met HALT-Nederland halveert SODA de basis van de oorspronkelijke aansprakelijkstelling voor minderjarigen tussen 14 en 18 jaar. Deze halvering is een gunst en geen recht. Indien de aansprakelijkstelling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, blijft de oorspronkelijke vordering onverkort van kracht. De directe schade valt nooit onder de halvering.

Meerdere daders

Indien een winkeldiefstal door meerdere daders wordt gepleegd, is iedere dader hoofdelijk aansprakelijk voor de hoofdsom. 
Met andere woorden; wanneer 2 personen een diefstal plegen, dan kunnen zij beiden individueel worden aangesproken op de kosten voor de schade. Zodra de schade door één van beiden is betaald, vervalt de vordering op de ander.

Sepot, voorwaardelijke straf en vrijspraak

Bij onvoorwaardelijk sepot of vrijspraak zal SODA de aansprakelijkstelling intrekken. Indien er reeds aan SODA is betaald dan zal dit bedrag worden teruggestort. Neem daarvoor contact op met SODA.

Het intrekken van de aansprakelijkstelling bevestigt niet dat er geen sprake was van een onrechtmatige daad. Omwille van eenduidig en transparant handelen gaat SODA coulant om met sepot en vrijspraak.

In het geval dat de dader een voorwaardelijke straf heeft opgelegd gekregen is deze verplicht de schade te vergoeden. Justitie heeft bepaald dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden maar heeft niet direct een straf opgelegd.

Straf en schadevergoeding

De schadevergoeding moet worden vergoed naast een eventuele straf. Dit zijn twee zaken die los van elkaar staan.
In de meeste gevallen van winkeldiefstal zal er straf worden opgelegd in de vorm van een geldboete, gevangenisstraf, taakstraf of Haltstraf. Hiernaast moet ook de schadevergoeding worden betaald.